Privacy Statement


Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten en websites

EDGe Mobility is onderdeel van AutoNiveau/ Innovam en hanteert het cookies en privacy statement van AutoNiveau Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van AutoNiveau of EDGe Mobility en één van onze websites bezoekt, kunnen we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van AutoNiveau en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren dan wel om u te informeren over producten en diensten van AutoNiveau. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel worden gebruikt als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van AutoNiveau-mailings altijd stoppen via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen door AutoNiveau gebruikt. AutoNiveau verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en AutoNiveau.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en in een aantal gevallen af te schermen, te veranderen of te verwijderen. Daartoe kunt u contact met ons opnemen info@autoniveau.nl . Als u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich altijd afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

3.1 Privacy beleid

AutoNiveau hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. AutoNiveau houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de toelichting op dit privacy beleid.

 verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 alleen persoonsgegevens doorgeven aan derden, in de gevallen zoals genoemd in de toelichting op dit privacy beleid.

 op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

3.2 Toelichting Privacy beleid

Als AutoNiveau zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens, zoals vermeld op onze websites.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:

 Uw persoonsgegevens worden door AutoNiveau verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 Het verzorgen en geven van trainingen en het afnemen van examens, inclusief de daarbij behorende facilitaire voorzieningen;

 Het geven van advies bij helpdeskvragen;

 Het maken van studieadviezen;

COOKIE EN PRIVACY BELEID AUTONIVEAU

 Het versturen van gepersonaliseerde content;

 Het aangaan van overeenkomsten, waaronder tevens begrepen het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de hiervoor benodigde persoonsgegevens van u vragen. Welke dit zijn, is aangegeven in het “Verwerkingsregister AVG”.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derde partijen verstrekt behoudens in de volgende gevallen:

 indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij doen dit alleen indien wij met deze derde partijen een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging en gebruik van uw persoonsgegevens te waarborgen;

 indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is;

 indien u ons hier toestemming voor heeft gegeven.

 

Indien wij persoonsgegevens verstrekken aan verwerkende partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), maken wij daarover separate afspraken.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

AutoNiveau bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Middels autorisaties hebben alleen dié medewerkers toegang tot persoonsgegevens die daar gezien hun functie toegang toe nodig hebben. Technisch gezien hebben we actuele en effectieve maatregelen genomen die ongeoorloofde toegang en gebruik van persoonsgegevens tot een minimum terugbrengen

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en afhankelijk van de feitelijke situatie rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers en heeft u afhankelijk van de feitelijke situatie het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken.

Wijzigingen

Zowel de cookie- als de privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van AutoNiveau. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaringen te raadplegen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via info@autoniveau.nl

Privacy Statement

Samenvatting

Uw privacy is belangrijk voor Poort80. Poort80 behandelt uw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Persoonsgegevens vertellen tenslotte van alles over u. Het is voor Poort80 essentieel dat uw informatie bij haar veilig is. Medewerkers zijn aan strenge regels gebonden bij de omgang met informatie en onze beveiligingsstandaarden zijn hoog. Poort80 verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Poort80 verwerkt persoonsgegevens van al haar klanten en dus ook van u. Poort80 heeft uw persoonsgegevens om allerlei redenen nodig. Om u als klant te accepteren, maar ook om producten en diensten aan te kunnen bieden. U kunt dan denken aan uw contactgegevens, maar ook aan gegevens over uw inkomen indien dat noodzakelijk is. Voor sommige wettelijke verplichtingen moet Poort80 ook uw transacties monitoren. Als u geen klant meer van Poort80 bent, vernietigt Poort80 uw persoonsgegevens na een bepaalde periode.

Om nieuwe klanten te werven of nieuwe producten of diensten te promoten verwerkt Poort80 ook persoonsgegevens. Vaak gaat het dan om een beperkt soort gegevens, zoals contactgegevens. Als u nog geen klant bent, verwerkt Poort80 een beperkt aantal persoonsgegevens van u om binnen een redelijke termijn contact met u op te nemen. Poort80 vraagt op dat moment uw toestemming.